Vad är UNA-samtycke?

UNA-samtycke hjälper yrkespersonen att se din situation, de tjänster du har utnyttjat och de bokningar som gjorts för dig i en Situationsbild-vy. Situationsbilden visar de klient- och patientuppgifter om dig, som har antecknats i informationssystem när du har haft kontakt med socialvården och hälsovården. Din Situationsbild ses endast sådana anställda vid hälsovården eller socialvården som deltar i din service eller vård. Det är frivilligt att ge UNA-samtycke.

Situationsbilden

Vad är situationsbilden?

Situationsbilden är en sammanställning av dina uppgifter hos social- och hälsovården. Situationsbilden samlar ihop och hjälper yrkespersonen att snabbt se din situation, de tjänster du utnyttjar och de bokningar som gjorts för dig. Situationsbilden testas för i Finland inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Bild på Situationsbilden UNA användargränssnittet

Vilka uppgifter visar Situationsbilden om mig?

Situationsbilden visar de klient- och patientuppgifter om dig som har antecknats i informationssystemen när du har haft kontakt med socialvården och hälsovården. Uppgifterna kommer i huvudsak till Situationsbilden från Kanta-arkivet och följer de eventuella förbud som lagts i Kanta-tjänsterna.

Situationsbilden visar yrkespersoner vilka tjänster du har utnyttjat, dina centrala hälso- och vårduppgifter samt socialvårdens bedömningar, planer och beslut. Uppgifterna beskrivs närmare i punkten Uppgifter om dig som samlas i Situationsbilden. Informationsinnehållet i Situationsbilden utökas i framtiden.

Vem ser min situationsbild?

Din Situationsbild ses endast av sådana anställda vid hälsovården eller socialvården som deltar i din service eller vård. Förutsättningen för att använda Situationsbilden är en gällande klient- eller vårdrelation och att den anställda har ett motiverat behov av uppgifterna.

Hur kan jag se vem som använt mina uppgifter?

Logguppgifter samlas in över all behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården. I Mina Kanta-tjänsten ser du vilka organisationer som begärt dina uppgifter för behandling.

Mer detaljerade uppgifter om den behandling som skett får du från varje organisation. Anvisningar och kontaktuppgifter finns på varje kommuns, hälsostations eller sjukhus webbplats och informationstjänst.

UNA-samtycke

Varför behövs una-samtycke?

UNA-samtycke behövs för att använda dina sekretessbelagda uppgifter, så att uppgifterna om din situationsbild kan samlas digitalt i samband med dina tjänster från olika informationssystem för att användas i Situationsbilden. Det är fortfarande viktigt att ge ett Kanta-samtycke, som du hittar mer information om i Kanta-broschyrer och på kanta.fi/sv/uppgifter-i-kanta.

Och om jag inte ger una-samtycke?

Det är frivilligt att ge UNA-samtycke. Att ge UNA-samtycke främjar ordnande och genomförande av din service i social- och hälsovården. Din service och vård äventyras eller förhindras inte utan UNA-samtycke och Situationsbilden som det möjliggör.

UNA-samtyckets giltighetstid

Ditt UNA-samtycke gäller längst till och med 31.12.2023 eller tills en nationell lösning ersätter det. Du kan när som helst ändra eller återkalla UNA-samtycket genom att meddela detta den enhet som tagit emot ditt UNA-samtycke.
Med UNA-samtycke kan dina uppgifter endast behandlas av en part som namnges i samtycket för det användningsändamål som anges där.

Ditt samtycke gäller klient- och patientuppgifter som sparats elektroniskt såväl före som efter att samtycket ges.

Du får alltid en kopia av det samtycke du givit. En anställd vid social- eller hälsovården kan bekräfta ditt samtycke med sin underskrift, om du inte själv kan eller har möjlighet att skriva under det på papper. Din lagliga representant kan ge eller ändra UNA-samtycket i ditt ställe.

Om det under samtyckets giltighetstid kommer ett motsvarande nationellt samtycke, ersätter det UNA-samtycket.

Uppgifter om dig som sammanställs I situationsbilden

I Situationsbilden samlas patientuppgifter som sparats av personal på hälsovården, klientuppgifter som sparats av personal på socialvården och uppgifter från hemvården. Även kontaktuppgifter och serviceuppgifter är klientuppgifter.

Kontaktuppgifterna är adress och telefonnummer, som kan vara spärrmarkerade, till klienten och hans eller hennes lagliga representant. Spärrmarkerade uppgifter överförs aldrig till Situationsbilden. Om den som sökt spärrmarkering separat har lämnat en så kallad säker kontaktadress till magistraten, visas denna i Situationsbilden.

Serviceuppgift avser uppgifter om tidpunkten och genomföraren av genomfört eller bokat besök. I socialvården avser serviceuppgift även information om din kundrelation.

Patientuppgifter sparas bland annat i hälsocentraler, läkarstationer, sjukhus, fysioterapi, tjänster hos andra auktoriserade yrkespersoner i hälsovården, laboratorier, avbildningscentraler, tandläkarmottagningar och sjukvårdsbesök inom företagshälsovården.

Patientuppgifter utgörs förutom av kontakt- och serviceuppgifter av

 • orsak till vård och åtgärd, till exempel diagnos, benämning på operation eller terapi
 • mätresultat, till exempel längd, vikt, blodtryck
 • avbildningsundersökning
 • laboratorieundersökning, hörselundersökning eller annan testning eller mätning
 • riskinformation, till exempel allergi
 • Vaccinering
 • Hjälpmedel
 • permanent begränsning, till exempel rörelsehinder, dålig hörsel
 • sjukledigheter och andra särskilda intyg och utlåtanden

Klientuppgifter sparas i socialvårdens tjänster för äldre, barnfamiljer och arbetsföra samt i handikappservice, rusmedelsvård och barnskydd.

Socialvårdens klientuppgifter är

 • klientens kontakt-, service- och kundrelationsuppgifter
 • uppgift om ärenden som öppnats i serviceuppgifter
 • uppgift om behov av service
 • uppgift om beslut gällande service
 • uppgift om ordnande av service och genomförande av tjänster

Hemvårdens uppgifter sparas i såväl social- som hälsovården vid bedömning av behovet av hemvård och vid planering och bedömning av hemvård.

Hemvårdens uppgifter utgörs av

 • serviceuppgifter
 • bedömningar, beslut om och planer på genomförande av hemvård
 • bedömningar, beslut om och planer på genomförande av hemvård

Scroll to Top